جامعه شناسی

اسایش دوگیتی تفسیر این دوحرف است بادوستان مروت با دشمنان مدارا

موضوع:گیاهان خودرو منطقه فال فارس -مردم شناسی

Dongedeneshدونگ دینش(اسپند)                                                   

مردم اكثر آنرا برای، دفع بدبوئی خانه بكار ميبرند، و هم در محيط آنرا برای دفع نظر بد دود مينمايند.
اسپند از جمله نباتات كاملا طبی بود.
دانه های اسپند خواب آور، معرق، ضد كرم وكرم كدو دانه، قاعده آور، ضد باد امعا، نرم كننده سينه، زياد كننده شير مادران شيرده، زياد كننده ادرار، مسهل سودا و بلغم ميباشد..
دود اسپند ضد مكروب و ضد حساسيت است، آنانيكه آنرا دود ميكنند به غلط نرفته اند.

Aoshoاشو(آویشن)                                                      

این گیاه بیشتر در ارتفاعات می روید،وگیاهی بوته شکل است برگ هایی کوچک وساقه هایی قهوه ای شکل دارد.این گیاه بسیار معطر بوده ومصرف دارویی وخوراکی داردکه در کتاب های قدیمی از مصارف آن زیاد گفته شده است.

 در منطقه برای درمان شکم درد ،ضد تب ،قند خون وفشار خون استفاده می

شود وهمچنین برای خوشمزگی نان آویشن را باخمیر مخلوط می کردند.

Anjir kohi  انجیرکوهی               

این درخت بیشتر در کوه وارتفاعات می روید.

 بسیار شبیه به انجیر می باشد،با این تفاوت که برگ های آن کوچکتر وسوزنی شکل ترند.

Borez                بوریز(ببریز)                                  

این گیاه بوته مانند دارای برگ های پهن وپرزمانند است،وگل های آن بنفش رنگ وخوش بو می باشد،که دارای دانه های ریزی درقسمت پایین گل قرار دارد،که بعد ازخشک شدن گل آن ،این دانه هاقابل برداشت اند.

دانه های این گیاه مصرف دارویی دارد که آن رابا شیر مخلوط وبرای سینه درداستفاده می کنند وهمچنین برای زخم های کهنه آن راباشیرقاطی 

می کنند وبافت مرده رااز بین برده تازخم سریعترترمیم شود.

Bahman              بهمن        

این گیاه در فصل بهار می رویدوچشم انداززیبایی به دشت وصحرا می دهد.

خوشه های این گیاه دارای تیغه های تیزی است.

مصرف این گیاه برای استفاده دام می باشد.

Kharchero                خارچیرو                               

این گیاه بوته مانند،درفصل بهار سبز ودر زمستان خشک است.

مصرف این گیاه برای بر پایی آتش مناسب است وهمچنین برای مصرف دام  نیزبکار می رود.

Khapeh                          خپه                                       

این بوته دارای برگ های پهن وساقه های ترش مزه وگل های خارمانند هستند.

مصرف این گیاه برای استفاده دام است والبته ساقه های آن نیز قابل استفاده برای انسان است.

خیار تلخو(هندوانه وحشی)                                        

این گیاه خودرو در صحرا ودر کنار جوی می روید .

برگ ومیوه آن مانند هندوانه است ولی میوه آن اندازه توپ تنیس روی چمن است .

مصرف دارویی دارد وبرای کسانی که بواسیر دارند ونفخ میکنند،شبی یک دانه از تخم این میوه توصیه می شود.

والبته مصرف زیاد خیار تلخو خطرناک وکشنده می باشد.

Koro                       کورو                                       

این درخت در چهار فصل سال سبز است ،ودارای برگ های ریزوگل های زرد خوشه ای منسجم است.

ازسایه ی این درخت چوپانان بهره می برند،وهمچنین دام هانیز می توانند ازآن استفاده کنند.

Gole zard               گل زرد                            

بوته این گیاه در فصل بهارمی روید،وبرگ های کشیده وباریک باگل های زرد دارد.

خواص دارویی این گیاه ضدورم دست وپاوباعث می شودکه جاهایی که زخم باشدوورم کرده باشدتسکین درد می کند،وهمچنین گل آن راباروغن وخرما قاطی می کنند وجهت ضرب خوردگی وکبود شدگی بدن ازآن استفاده می شود.

Legazenلگزین                                                      

این گیاه درارای برگهای پهنی به اندازه ی سکه است وریشه های بسیار قوی داردوبه صورت خودرو وبدون نیاز به آب رشد می کندودر بیابان ها ودشت ها می روید.

این گیاه درفصل بهار گل های سفید رنگی می دهد،ودارای یک مادگی است،ومیوه های آن به اندازه بادام می شودواز درون وبیرون مثل هندوانه است ودانه های تلخی داردوصبح زود پوست آن می تر کد.

این گیاه مصرف غذایی داردبه طوری که صبح زود پوست آن می تر کدواگر روباه هاآن را نخورده باشندمی شودآن را چید وخورد،وحتی برای مصرف ترشی نیز استفاده می شود . 

Halpeh                        هلپه                                           

 بوته گیاهی است که در فصل بهار می روید دارای برگ های کوچک وکرک داروگل پنبه ای شکل اندکه بسیار تلخ می باشد.

طبع این گیاه گرم است وضد حساسیت پوستی است ودر گذشته کسانی که بدنشان خارش می کردوملتهب می شد با آب جوشانده هلپه استحمام می کرده اند.

Gonjeneگنجنه                                                      

درختچه ای خار دار،50الی60سانتی مترارتفاع داردکه به صورت بوته ای ودرارتفاعات میرویندوبرگ های باریک دارد،وبیشتر به صورت خاردار می باشدومیوهای به اندازه نخود ولی پر از بادوصورتی رنگ می باشدکه برای مصرف دارویی ورنگرزی وسایل چوبی استفاده می شود.

این گیاه برای اطفالی که نفخ می شدند استفاده می شدوبرای بهودزخم کودک همراه باببریزمخلوط می کردندوبه زخم می مالاندند.

وهمچنین برای تهیه رنگ که چسبندگی آن زیادترشودهمراه باسقز(بزینه)وجوهرمخلوط می کردندوبه وسایل چوبی می مالیدند.

Sovasoسوسو                                                   

سوسو گیاهی است برای استفاده دام است.                                                                  

Hongهونگ                                                          

 گیاهی است سوزنی برگ باتقریبا1مترارتفاع ،که دردره ها وجاهایی که آب کافی ومداوم وجود داشته باشد می روید.

از این گیاه برای تهیه جارواستفاده می کنند،برای بافتن طناب نیز درقدیم استفاده می شده است

Konarکنار(سدر)                                                       

. درخت كنار درختی است باميوه های سرخ و شيرين ،که ميوه خشك شده آن را آسياب كرده و آرد كنار تهيه مي كنند برگ آن وقتي خشك شود آن را آسياب مي كند كه براي جلوگيري از ريزش موبسیار مناسب و . زيرا پياز مو را تقويت مي كند و باعث تميزي بيشتر مي شود و از سفيد شدن زود رس مو تا اندازه اي جلوگيري مي كند.

چوب درخت كنار بسيار سخت و يادوام است و در گذشته براي پوشش سقف خانه ها و ساختن در و پنجره استفاده مي كردند. زيرا موريانه كمتر به چوب آن اثر مي كند . در جاهاي حساس ساختمان كه ممكن بود به مرور زمان در اثر فرسودگي خللي در آن پديد مقداري چوب درخت كنار رديف مي چيدند.  چنين ساختمانهايي با قدمت ده ها و يا صدها سال هنوز هم پا بر جا مانده اند. شاخه هاي درخت كنار براي زغال گيري سوخت مناسب و حرارت بسيار توليد مي كند.درخت كنار افت ندارد و در گذشته از هسته آن روغن نيز مي گرفتند. اين درخت تنومند همانند چتري گسترده مي شود و در زير سايه خنكي يراي مردم ايجاد مي كند.برگ وریشه کناربرای دل درد واسهال مفید می باشد.

Botako                          بوتکو                              

بابونه گياهي است دائمي و كوچك بارتفاع تقريبا 30 سانتيمتر داراي بوئي معطر كه در چمنزارها و اراضي شني مي رويد . ساقه آن برنگ سبز مايل به سفيد ، برگهاي آن كوچك متناوب و داراي بريدگيهاي باريك و نامنظم وپوشيده از كرك است . گلهاي آن مجتمع در يك طبق كه بطور منفدر در انتهاي ساقه گل دهنده در تابستان ظاهر مي شود . در هر طبق گلهاي سفيد در اطراف و گلهاي زرد در قسمت وسط قرار دارند .  

بابونه خاصيت ضدعفوني كنندگي دارد.دم كرده بابونه براي قطع انواع تب ،بسيار مفيد است،جهت درمان بي اشتهايي و ميل به غذا پيدا كردن بايد هر روز يك ساعت قبل از غذا،استفاده شود.

براي تقويت موي سر و جلوگيري از ريزش آن گل بابونه را جوشانده. در اين آب، حنا را خيس و سپس بر سرمی مالند.

Banakبنک(پسته وحشی)                                              

نیمه پسته وحشي از گياهان درختي بلند قامت نواحي ارتفاعات کوههاي

خشک محسوب مي شوند. ارتفاع متوسط اين درخت معمولا" بين يک تا سه متر بوده وليکن در برخي نقاط حتي به ٧مترنيز مير سدو ريشه اي اين درخت سازگاري بسيار مطلوبي به نقاط سنگلاخي و دامنه هادارد ازمیوه آن استفاده خوراکی میشودکه به بنک مشهوراست وازاین درخت شیره ای میگیرند به نام محلی بزینه(سقز)که حکم آدامس دارد وبرای دندان درد ودرمان ضرب خوردگی استفاده میشودودرصنایع دستی برای چسبندگی رنگ استفاده می شود.

 

 

Porgoپرگو                  

                               

نعناع                                                                              

گیاهی است علفی و چند ساله که علاوه بر ساقه زیر زمینی که گیاه را در خاک مستقر می‌سازد دارای ساقه هوایی نیز هست. در محل گره‌های ساقه که در تماس با زمین است ریشه‌هایی خارج شده که ساقه جدید را درست می‌کند. برگهای نعناع بیضی شکل ، نوک تیز و گلهای آن بسته به نوع نعناع ممکن است قرمز ، ارغوانی یا سفید باشد. نعناع در مناطق معتدل و آفتاب‌گیر به خوبی رشد می‌کند. نعناع به عنوان یگ گیاه معطر و اشتها آور و برای ناراحتی‌های دستگاه گوارش بکار رفته است نعناع ضد تشنج و ضد سرفه است نعناع تقویت کننده معده و بدن است.

Pozoپوزو(پونه)                                                              

پونه از خانواده نعناع است وبرای هضم غذا مفید می باشد جویدن نعناع و پونه برای بر طرف کردن سکسکه مفید است و ضد تشنج و آرام کننده اعصاب است به درمان اسهال و بیماری های روده ای کمک می کند

خواص درمانی : پونه کوهی از بهترین گیاهان تقویت کننده بشمار می رود مصرف پونه کوهی کار روده ها را منظم می کند درد معده و بی اشتهایی را تسکین می دهد و برای ناراحتی های کبدی بسیار موثر است دم کرده پونه برای اسهال، اسهال خونی و همچنین ناراحتی های عصبی اختلالات گوارشی مفید و موثر است دم کرده پونه تقویت کننده خوبی است اگر گاهی پس از صورف غذا در معده احساس سنگینی نمودید و یا غذا را ترش کردید و یا به کلی ناراحت شدید می توانید از این دم کرده استفاده کنید.

 
aroارو(خارشتر)                                                                   

گیاهی است پایا از خانواده پروانه‌دار ‌ها بشمار می‌رود. نام دیگر آن علف ترنجبین است.

میوه این خانواده ناشکوفا است. بوته‌های آن نیمه‌درختچه‌ای و نیمه‌چوبی است که تا ارتفاع ۵۰ تا ۱۵۰ متر می‌رسد. ساقه‌های آن سبزرنگ با خارهای تیز نوک‌زرد است.
 ادرارآور و ضد سیاه‌سرفه و تب و لرز است.
 کاسبرگ آن بدون کرک، زنگ‌مانند و با پنج دندانه مثلثلی کوتاه نوک تیز است. دانه‌های آن در درون نیامک پهلوی هم قرار دارند.

خارشتر  دارای طبع سرد است و برای رفع صفرا و سنگ کلیه و مثانه مؤثر است.

 خارشتر یکی از علوفه های خوراکی برای دامها بویژه بزها است.

 این گیاه مقاوم به سرما و دارای ریشه عمیق است و به آب کمی نیاز دارد. خارشتر برای گیاهانی مانند غلات و چغندر به عنوان علف هرز بشمار می‌آید.

خاکشیر                                                                             

خاكشير گياهي است علفي يكساله يا دو ساله كه ارتفاع ساقه آن تا يك متر نيز مي رسد . پائين گياه كرك دراست در حاليكه بالاي آن بدون كرك مي باشد .

تخم اين گياه كه همان خاكشير است ريز و كمي دراز و معمولا به دو رنگ وجود دارد يكي از آنها قرمز كه داراي طعم كمي تلخ است و ديگري برنگ قرمز تيره مي باشد . 1)التيام دهنده زخم و جراحات است

2)جوشانده خاكشير براي رفع اسهال هاي ساده

3)خاكشير ادرار آور است

4)خاكشير تب بر است .

5)براي دفع كرم مفيد است .

6)التهاب كليه را برطرف مي كند.

7)سرخك و مخملك را دوا مي كند .

8)خاكشير صدا را باز مي كند .

9)براي از بين بردن كهير و التهابات پوستي از خاكشير استفاده كنيد .

کنگر                                                                             

کنگر علفي است خودرو و در صحراي مي رويد. برگهاي تازه اين گياه را در اغذيه به کار مي برند وکناره های برگ آن خارناک است وآن را پزند وبا ماست می خورنداز آنها خورش لذيذي تهيه مي کنند

شاطره                                                                              

 گیاهی است علفی به ارتفاع تا 80 سانتی متر که در مزارع، باغ ها و زمین های کشاورزی به حالت خودرو می روید.

شاخه های ظریف فراوان و برگ هایی با تقسیمات بسیار زیاد، باریک و کوچک دارد. گل های شاتره کوچک به رنگ سفید یا سفید مایل به گلی است که به صورت مجتمع و گل آذین خوشه قرار گرفته اند. میوه ها کوچک و کروی هستند. قسمت مورد استفاده ی شاتره تمام قسمت های هوایی آن می باشد.

 از شاتره به عنوان ادرار آور، مسهل و جهت رفع مشکلات پوستی استفاده می شود.

 

Rajonheراجونه            

     

tolehتوله                    

 

Shbdarشبدر                        

اين گياه خواص دارويي ندارد ولي موارد استفاده متعددي دارد. يك نوع علوفه عالي براي دامها محسوب مي شود. شبدر اصولاً در حالت تر بودن، حالت مسهلي دارد و مقدار كم آن مُليّن و مقدار زياد آن مسهل است ولي در حالت خشك  بودن عكس اين عمل، يعني قابليت قابض بودن را دارد. گياه خوبي براي سرفه و ناراحتيهاي تنفسي از جمله عفونت سينه از نوع برونشيت مي باشد.

Golnarges گل نرگس                                       

نرگس شیراز که به صورت پیاز رشد وتکثیر می کند،دراواخر زمستان ودر قسمت شمال منصقه در دشت هایی وسیع می روید.

این گل زیبایی خارق العاده ومنظره ی بسیار خیره کننده ای را ایجاد می کند.

Akalاکل(قارچ)                                                         

این ماده ی مغذی سرشار از انرژی وویتامین ،به صورت خودرو درصحراوپس از باریدن چندین باران می روید.

اکل را پس از یافتن وچیدن به صورت های مختلفی طبخ میکنند.

گندمو                                                                                                                                                   

ترپه                                                                                 

Cheshdardoچش دردو(شقایق)   

 

کرنتی(کرچک)                              

گياهي است علفي كه بنا به محل رويش ،‌طول دوره ي رشد آن متفاوت است به صورتي در مناطق گرمسير به صورت چندساله در آمده و ممكن است از لحاظ حجمي فضاي بسبار بزرگي رااشغال كند و به صورت درخت يا درختچه در آيد . برگها در اين گياه متناوب ، ‌پنجه اي با كناره اي دندانه دار و دمبرگ نسبتاً دراز به رنگهاي سبز يا قرمز ديده مي شوند . گلهاي آن تك جنس بوده كه بر روي يك گل آذين خوشه مانند قرار گرفته اند . ميوه ي آن يك نوع كپسول سه برچه اي است كه كه در زمان رسيدن گشوده شده و همزمان هر برچه از سطح شكمي يك دانه را آزاد مي كند كه دانه ها داراي تزئينات خاصي نيز هستند . اين دانه ها بزرگ و به رنگ قرمز و يا  به خاكستري ديده مي شوند.

 روغن كرچك براي رفع برخي دردهاي عضلاني و رماتيسمي استفاده مي شود .

Salmoسلمو                           

Khalelخلل                             

گياه گل پروانه (گل ارغواني)

اين گل انواع مختلفي دارد و زيستگاه آن در دشت و كمي هم در ارتفاعات متوسط و پايين است. بوي عطر خوبي دارد و نوش خوبي براي زنبور عسل است.
كاربرد درماني آن در موارد ناراحتيهاي تنفسي به خصوص سرفه و برونشيت و آسم و حتي از نوع ناراحتيهاي تنگي نفس مي باشد و بازدهي آن بسيار عالي است.
در خارج از دم كرده و جوشانده ی اين گياه براي شستشو استفاده مي شود.
اين گياه مي تواند جراحات و زخمهاي سطحي را درمان كند و به خاطر ماده خوشبو و نعناع مانندي كه مُنتل هست و در آن وجود دارد در موارد سوختگي از اين گياه استفاده مي شود.
نوع ديگر گل ارغواني از نظر درماني همان خواص را دارد ولي از نظر ظاهر متفاوت است. اين گل ضمن اينكه گلهاي قرمز و ارغواني رنگي دارد درون آن گلهاي آبي رنگي هم مشاهده مي شود كه اين گلهاي آبي رنگ از داخل گلهاي قرمز رنگ بيرون مي آيد.

 

+ نوشته شده در  جمعه ۲۷ فروردین۱۳۸۹ساعت ۳:۴۷ قبل از ظهر  توسط سیدابوالخیر کراماتی  |